Objekt

VÄXJÖ GÅRDSBY-NOTTERYD 1:4

Notteryd /Sandsbro

Skogsfastighet med förhandsbesked om hus, stall och garage i Notteryd!

 • Pristyp: Högstbjudande
 • Tomtareal/mark: 33,5254 ha
 • Vattenareal: 6,8000 ha

Fastighetsmäklare

Siri Ek

Kommande visningar

Kontakta mäklaren för visning
DJI_0713
DJI_0710
DJI_0693
DJI_0680
DJI_0718-1
DJI_0694
Notte-Turist-Båt-Löv-1-Båt-P
DJI_0674
DJI_0746
DJI_0735
DJI_0737
DJI_0745
2A7A1205
2A7A1207
2A7A1208
2A7A1209
2A7A1213
2A7A1215
2A7A1217
2A7A1218
2A7A1219
2A7A1220
2A7A1221
2A7A1223
2A7A1224
2A7A1232
2A7A1233
2A7A1234
2A7A1235
2A7A1237
2A7A1239
2A7A1242
2A7A1243
2A7A1244
2A7A1246
2A7A1247
2A7A1248
2A7A1250
2A7A1252
2A7A1255
2A7A1267
2A7A1268
2A7A1275
2A7A1292
2A7A1279
2A7A1293
DJI_0677
DJI_0681
DJI_0682
DJI_0706
DJI_0708
DJI_0721
Karta 1
Fastighetskarta-2022-06-20
Preliminär avstyckning hästgård
Kopia av Reg Fastighetsmäklare Siri Ek (2) (1)

Beskrivning

Nu finns en unik fastighet till salu, mycket vackert belägen ute i Notteryd, sydöst om Sandsbro. 

Markarealen är 33,5 ha gällande hela gården, alternativt "hästgården/stor tomt" ca 2,5 ha och skogsgården ca 31 ha + fastighetens vattenareal.

Förhandsbesked om bostadshus, stall och garage finns och är giltigt t.om april 2024. 

Förutom landarealen på ca 33,5 ha har fastigheten 6,8 ha vattenareal i Toftasjön. samt ytterligare vattenareal i Lövsjön och har strandlinje i två sjöar. Inom vattenområdet i Lövsjön finns tre öar som tillhör fastigheten. Fastigheten är delad i tre skiften och ligger i Gårdsby församling i Växjö kommun. Produktiv skogsmark uppgår till ca 28,1 ha och åker/betesmark till ca 2 ha. Virkesförråd enligt skogsbruksplanen är ca 3868 m3sk, med övervägande skog i åldersklassen 40-60 år.

Fastigheten har jakt och fiskerätt!

Man har möjlighet att lägga bud på hela fastigheten eller "hästgården" och skogsmarken var för sig.

Hästgården/ stor tomt förväntas bli ca 2,5 ha med långtidsarrende på ytterligare ca 1,5 ha (åkermark/ betesmark/ övrig mark)

I Notteryd bor man lugnt och naturskönt med närhet in till stan och ca 2,5 km till Sandsbro. Ute i Notteryd finner man härliga omgivningar i Notteryds naturreservat och i Sandsbro finns Glasrikets golfbana, skola f-6 och flera förskolor.

Fastigheten säljs via skriftligt budgivningsförfarande. Sista dag för inlämnande av bud är 2022-07-28

Alt 1 "Hästgården/ stor tomt" Prisindikation 2.650.000 SEK ca 2,5 ha

Alt 2 Skogsmarken Prisindikation 3.500.000 SEK ca 31 ha + fastighetens vattenareal

Alt 3 Hela fastigheten prisindikation 6.150.000 SEK ca 33,5 ha

Hur den tänkta hästgården/ tomten ser ut finns karta under dokument och länkar längst ned på sidan innan bilder. 

Vid frågor går det bra att kontakta fastighetsmäklaren.

Allmän information

 • Pristyp: Högstbjudande
 • Typkod: 110
 • Taxeringsvärde mark: 951 000 SEK
 • Totalt taxeringsvärde: 951 000 SEK
 • UppdragsID: GUZ B6Q
 • Försäljningssätt

 • Bud, senast: 28 july 2022
 • Försäljningssätt beskrivning:
  Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
  
  Skriftligt bud ska vara Gårdshem Fastighetsförmedling, Siri Ek, tillhanda senast 2022-07-28. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.
  
  Maila gärna in anbudsblanketten till : siri.ek@gardshemfast.se eller skickas till Vartorp Gård, 363 33 Rottne. Märk mailet/kuveret "Gårdsby-Notteryd 1:4"
  
  Man kan lägga bud på följande alternativ. Skriv i ditt bud vad budet gäller för.
  
  Alt 1 "Hästgården/ stor tomt" Prisindikation 2.650.000 SEK ca 2,5 ha
  
  Alt 2 Skogsmarken Prisindikation 3.500.000 SEK ca 31 ha + fastighetens vattenareal
  
  Alt 3 Hela fastigheten prisindikation 6.150.000 SEK ca 33,5 ha
  
  Kostnaden för lantmäteriförrättningen om fastigheten säljs i delar betalas av köparen. Säljs fastigheten i delar kan tillträde ske först när lantmäteriförrättningen vunnit laga kraft.

Mark

 • Areatyp: Skogsmark
 • Areastorlek: 31,0000 ha

 • Areatyp: Åkermark
 • Areastorlek: 2,0000 ha

 • Areatyp: Skogsimpediment
 • Areastorlek: 1,0000 ha

 • Areanamn: Vattenareal Toftasjön
 • Areatyp: Vatten
 • Areastorlek: 6,8000 ha

Fastighetsuppgifter

 • Typ: Skogsuppgifter
 • Skog, S1: 2 221 m³sk
 • Total volym: 3 868 m³sk
 • Upprättad: 11 march 2022
 • Skogsbruksplan:
  Skogsbruksplan upprättad av Södra 2022-03-11. Virkesförråd enligt skogsbruksplanen är ca 3868 m3sk med övervägande skog i åldersklassen 40-60 år. Medeltal per hektar 138 m3sk/ ha. Medelbonitet 7,2
  
  Trädslagsfördelning:
  
  Gran 48%
  Löv 45%
  Tall 4%
  Ädellöv 3%
  
  Efter att skogsinveteringen till skogsbruksplanen har utförts har fastighetsägaren gjort en granplantering våren 2022: Plantering har skett bland befintliga träd : avdelning 3 och på kalmark : avdelning 14 och 18.
  
  Fastigheten är mycket vackert belägen sydöst om Sandsbro med gräns mot Toftasjön och Lövsjön. Den är delad i tre skiften och ligger i Gårdsby församling i Växjö kommun. Området kännetecknas av ett plant och skogsrikt barrskogslandskap med stora sjöar med lövrika omgivningar. Området kännetecknas även av gamla odlingsrester.
 • Skogsvård:
  På denna fastighet kan man hitta värdefulla miljöer i form av lövblandad sumpskog, ekskog på frisk mark och i hagmarksmiljö och bäckar vilka är prioriterade biotoper med extra skyddsvärde i regionen. Speciella substrat som det är lämpligt att ta hänsyn till vid skogsbruk är block och grova,
  gamla, senvuxna, döda och döende träd av gran, tall, ask, bok, ek klibbal och lind.

 • Rubrik: Förhandsbesked om bygglov
 • Beskrivning:
  Det finns ett förhandsbesked om bygglov, för bostadshus, stall och garage. Byggnadsnämndens beslut om förhandsbeskedet vann laga kraft 2022-04-21 och är giltig i 2 år från det datumet, alltså till april 2024, inom giltighetstiden måste bygglovsansökan vara inlämnad.
  
  Förhandsbeskedet ligger under dokument och länkar sist ner på sidan innan bilder! Tryck på texten det är en länk.
  
  För frågor gällande förhandsbesked/bygglov och byggnation kontakta bygglovsavdelningen på Växjö kommun. Tel: 0470-41000 mail: info@vaxjo.se

 • Typ: Naturvärden
 • Beskrivning:
  Fastigheten berörs inte av några registrerade nyckelbiotoper. Källa Skogsstyrelsen Skogens pärlor.

 • Typ: Forn- och kulturlämningar
 • Beskrivning:
  Fastigheten berörs av en registrerad möjlig fornlämning. Det är en så kallad "Bytomt/Gårdstomt".

 • Typ: Arealuppgifter
 • Beskrivning:
  Areal enligt fastighetsregistret
  Land: 335 254 kvm Vatten: 68 000 kvm Totalt: 403 254 kvm
  EJ AREALREDOVISAT VATTENOMRÅDE I LÖVSJÖN(07-GÅR-43,0780K-2018/72)
  (6,8 ha vatten gäller i Toftasjön, vattenarealen i Lövsjön är ej gränsbestämt, är enligt uppgift från säljaren ca 22 ha och tre små öar, kan kommas att bestämmas i en lantmäteriförrättning)
  
  Areal enligt skogsbruksplanen
  28,1 ha Produktiv skogsmark 
  2,6 ha Impediment myr
  2 ha inägomark
  0,5 ha vägar
  0,3 ha övrig areal
  
  Summa landareal 33,5 ha
  
  Taxerad areal:
  Skogsmark 31 ha
  Skogsimpediment 1 ha
  Åkermark 2 ha
  
  Summa mark 34 ha

 • Typ: Jakt
 • Beskrivning:
  Fastighetens jakträtt är fri för en ny ägare på tillträdesdagen.

 • Typ: Fiske
 • Beskrivning:
  Fastigheten har fiskerätt genom del i samfällt fiske i Toftasjön och i Lövsjön.

 • Rubrik: Vägar
 • Beskrivning:
  Fastigheten gränsar till och har del i, genom Växjö Gårdsby-Fylleryd Ga:1, den enskilda vägen som går genom Notteryd, med alla sina tre skiften.
  
  Till skiftet mot Lövsjön finns idag ingen inskriven rättighet i fastighetsregistret på befintlig grusväg som idag går till skiftet, nuvarande fastighetsägare har nyttjat befintlig väg till fastigheten sedan fastigheten förvärvades 1972 liksom tidigare fastighetsägare innan. Se bifogat kartmaterial från 1968.
  
  För att få en inskriven rättighet krävs antingen ett skriftligt avtalsservitut med markägare där befintlig väg går över eller att man vänder sig till Lantmäteriet och genom en lantmäteriförrättning lösa vägfrågan för att få en ev inskriven rättighet på befintlig väg.
  
  "Hästgården" kommer i samband med lantmäteriförrättningen få en inskriven rättighet till väg när en avstyckning vunnit laga kraft. Ett köpekontrakt vid del av fastighet är alltid villkorat med att köpet endast är bindande om lantmäteriförrättningen vinner laga kraft.

 • Rubrik: Inteckningar
 • Beskrivning:
  Fastigheten är inteckningsfri.

 • Typ: Besiktning och undersökningsplikt
 • Beskrivning:
  Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett långtgående ansvar att undersöka fastigheten och förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet. Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller genom konsult före köpet undersöka fastigheten och därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den befinner sig. 
  
  Den som slutligen köper fastigheten är medveten om att det i köpekontraktet kommer att tas in en klausul där säljaren friskriver sig från ansvar gällande fel eller brister i fastigheten.
  
  Säljaren och dess representant friskriver sig ansvar för eventuella avvikelser för de uppgifter som lämnats i objektsbeskrivning mm. Syftet med uppgifterna är endast att underlätta köparens besiktning av fastigheten och ge spekulanter en grov uppfattning om fastigheten. Den som tänker köpa fastigheten måste ovillkorligen själv hämta in uppgifter om fastigheten, som han kan grunda sitt köpbeslut på.
  
  
  Alla servitut och olika rättigheter och belastningar som finns på fastigheten är offentlig handling och går att få via det kommunala Lantmäteriet som man kontaktar via Växjö kommun: info@vaxjo.se. Ange fastighetsbeteckning och aktnummret på servitutet du vill ha ut information om!
  
  
  Intressenter får på egen hand, alternativt enligt överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare, besiktiga området. Vederbörlig hänsyn tas till omkringboende, växande gröda/ skog och liknande.

 • Rubrik: Försäljningssätt
 • Beskrivning:
  Försäljning av fastigheten sker via skriftlig budgivning. Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet skriftligt bud eller att hålla en efterföljande förhandling/ auktion mellan budgivarna. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
  
  Skriftligt bud ska vara Gårdshem Fastighetsförmedling, Siri Ek, tillhanda senast 2022-07-28. Använd gärna bifogad anbudsblankett. Därtill skall bankreferens eller motsvarande lämnas. Eventuella villkor från budgivare skall framgå av budet.
  
  Maila gärna in anbudsblanketten siri.ek@gardshemfast.se eller skickas till Vartorp Gård, 363 33 Rottne. Märk mailet/kuveret "Gårdsby-Notteryd 1:4"

Övriga rättigheter och belastningar

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Gemensamhetsanläggning
 • Beskrivning:
  Växjö Gårdsby-Fylleryd Ga:1. Aktnummer: 070047091

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter förmån
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Väg - Se beskrivning. Aktnummer: D202100014247:1.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Elledning mm - Se beskrivning. Aktnummer: 07-im1-43/320.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Område, brygga, avloppsledning - Se beskrivning. Aktnummer: D201900213091:1.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning, transformatorstation, kabelskåp - Se beskrivning. Aktnummer: D202000069361:1.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut: Kraftledning, transformatorstation, kabelskåp - Se beskrivning. Aktnummer: D201900333082:1.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt till utrymme för gemensamhetsanläggning ga:3 - Utrymme. Aktnummer: 0780k-2019/107.4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut Väg 0780k-2017/130.2
  Beskr: Rätt att för utfart använda och underhålla befintliga vägen serv 2. Aktnummer: 0780k-2017/130.2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya avloppsanläggningen serv 4 - Avlopp. Aktnummer: 0780k-2017/130.4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att för åtkomst av avloppsanläggning använda och underhålla vägområdetserv 6 till 4 meters bredd - Väg. Aktnummer: 0780k-2017/130.6

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att använda, underhålla och förnya avloppsanläggningen serv 3 - Avlopp. Aktnummer: 0780k-2017/130.3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya avloppsledning serv 2 från fastighetsgräns till infiltrationsbädd - Avloppsledning. Aktnummer: 0780k-2019/107.2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Väg. Aktnummer: 0780k-02/51.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att för utfart använda och underhålla befintlig väg serv 1 - Väg. Aktnummer: 0780k-08/63.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att för utfart anlägga och underhålla väg inom vägområdet serv 3 till fem meters bredd - Väg. Aktnummer: 0780k-08/63.3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya vattentäkt (brunn och vattenledning) serv 5 norr om lotten - Vattentäkt. Aktnummer: 0780k-08/63.5

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya avloppsledning serv 4 från tomtgräns till gemensamhetsanläggning för avlopp - Avlopp. Aktnummer:  0780k-08/63.4

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Båtplats. Aktnummer: 0780k-98/120.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Vattentäkt. Aktnummer: 0780k-98/122.2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Vägar. Aktnummer: 0780k-98/128.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya avloppsledning serv 1 från fastighetsgräns till infiltrationsbädd - Avloppsledning. Aktnummer: 0780k-2019/107.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Officialservitut: Rätt att anlägga, underhålla och förnya avloppsledning serv 3 från fastighetsgräns till infiltrationsbädd - Avloppsledning. Aktnummer: 0780k-2019/107.3

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  VÄXJÖ GÅRDSBY-NOTTERYD FS:1 - FISKE

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt att nedlägga jordkabel fiber med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp och övriga anordningar som behövs. - Elektronisk kommunikation. Aktnummer: 0780k-2017/74.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt att nedlägga jordkabel fiber med distanspålar, kabelbrunnar, kabelskåp och övriga anordningar som behövs. - Elektronisk kommunikation. Aktnummer: 0780k-2018/63.1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Rättigheter last
 • Beskrivning:
  Ledningsrätt: Rätt att nedlägga jordkabel 10 kv starkströmsledning med transformatorstation, kabelskåp och visare och övriga anordningar som behövs. - Starkström. Aktnummer: 0780k-2017/74.2

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Samfällighet
 • Beskrivning:
  VÄXJÖ GÅRDSBY-NOTTERYD FS:2 - FISKE

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut ELLEDNING MM. Aktnummer 43/320

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Område, Brygga, Avloppsledning. Aktnummer: D-2019-00213091:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning, Transformatorstation, Kabelskåp. Aktnummer: D-2019-00333082:1

 • Typ av övriga rättigheter och belastningar: Avtalsrättigheter
 • Beskrivning:
  Avtalsservitut Kraftledning, Transformatorstation, Kabelskåp. Aktnummer: D-2020-00069361:1

 • Övriga rättigheter och belastningar:
  Fastighetsregistrets redovisning av rättigheter kan vara ofullständig. (Vilket är vanligt förekommande.) Området kan utöver vad som anges i fastighetsregistret bland annat belastas av officialservitut
  tillkomna före 1972 samt s.k. allmänna färdselservitut. Köparen övertar Säljarens rättigheter och skyldigheter avseende sådana rättigheter och belastningar. 
  
  I fastighetsregistret anges att fastighetens andelar i samfälligheter inte är utredda. (Vilket är vanligt förekommande.)

Karta

Intresseanmälan

Jag godkänner att mina personuppgifter lagras hos mäklaren. Läs mer här. (GDPR) *
* Obligatoriskt